برای آگاهی در باره موترهای لیلامی و خرید و فروش عاجل میتوانید با ما ثبت نام نمائید.

برای ثبت نام میتوانید فورمه پیام رسانی (در صفحه اصلی) را خانه پری نموده و در عنوان صرف -لیلامی- بنویسید.

کارمندان افغان موتور آدرس ایمیل و شماره تیلیفون تانرا در لست ثبت نموده و معلومات موترهای لیلامی و  فروش عاجل موترها را به اسرع وقت در دسترس شما قرار خواهد داد.