• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

خانه پری تمام بخش های که رنگ آبی دارند حتمی میباشد.

عنوان موتر
جزئیات موتر
قدم 1
وضعیت*
نوعیت*
سال*
ولایت*
تیل
رنگ بیرونی
ساخت
نوع گشت
انجن
نوع گیر
ویژگیهای موتر تانرا انتخاب نمائید
قدم 2
غیره
شیشه
سیت
امنیتی
تفریح
آسایش
انتخاب عکس
قدم 3

قابل توجه

حد اقل یک قطعه عکس باید از هر طرف موتر گرفته شود

حد اقل اندازه عکس باید 800*470 باشد

  • برای بسته رایگان الی 5 قطعه عکس
  • برای بسته های ابتدایی و ستندرد الی 10 قطعه عکس
  • و برای بسته تجارتی الی 15 قطعه عکس میتوانید انتخاب نمائید.

نوعیت عکس باید قابل قبول باشد.

Add Videos
قدم 4
If you don't have the videos handy, don't worry. You can add or edit them after you complete your ad using the "Manage Your Ad" page.
توضیحات بیشتر
قدم 5
تمام جملات مربوط به موتر تانرا انتخاب نمائید
انتخاب گردد
تعین قیمت
قدم 6

برای اینکه بهترین قیمت فروش را برای موتر تان تعین کرده باشید و موتر به زودترین فرصت به فروش برسد پیشنهاد مینمائیم تا قیمت چند موتر مشابه دیگر را در ویبسایت مطالعه نموده و قیمت موتر تانرا مطابق آن تعین نمائید.

قیمت فروش* ($)
قیمت نهایی (در صورت تخفیف) ($)
درج کلمه به عوض قیمت

ثبت نام

نکات مهم
در صورت ثبت نام شماره تیلیفون و آدرس ایمیل شما برای همگی قابل دید میباشد. در صورت که نخواهید ایمیل آدرس تان قابل دید باشد٬‌میتوانید از بخش تنظیم حساب تان (بعد از ثبت نام) آنرا تنظیم نمائيد. برای مطالعه شرایط افغان موتور به صفحه ذیل مراجعه نمائید.