• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

حاجی خان آکا قندهاری

فروشنده انفرادی
ایمیل فروشنده
hajikhan.motor@gmail.com
0700327786
تلیفون فروشنده

موترهای فروشنده

4
مادل ۱۹۹۷
سراچه تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1997
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
3
سراچه تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1996
تیل
دیزل
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
4
کرولا تویوتا ثابت
$12,300
$12,000
ولایت
کابل
سال
2006
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
5
سراچه تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1992
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
4
سوزوکی مازدا ثابت
ولایت
کابل
سال
2010
تیل
گاز
ساخت
سوزوکی
مشاهده بیشتر
3
سراچه تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1990
تیل
دیزل
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
4
مازدا هینو ثابت
ولایت
کابل
سال
1993
تیل
دیزل
ساخت
هینو
مشاهده بیشتر
5
مازدا هینو ثابت
ولایت
کابل
سال
1994
تیل
دیزل
ساخت
هینو
مشاهده بیشتر
4
مازدا هینو ثابت
ولایت
کابل
سال
1994
تیل
دیزل
ساخت
هینو
مشاهده بیشتر