• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

مرجان منگل

فروشنده انفرادی
ایمیل فروشنده
marjanm.motor@gmail.com
0787878793
تلیفون فروشنده

موترهای فروشنده

5
لندکروزر لکسس
– تویوتا نو وارد
ولایت
کابل
سال
2014
تیل
پترول
ساخت
لکسس
مشاهده بیشتر