• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

مريد احمد احمدی

فروشنده انفرادی
ایمیل فروشنده
mureed.motor@gmail.com
0700091030
تلیفون فروشنده

موترهای فروشنده

5
سوزوکی مازدا ثابت
ولایت
کابل
سال
1996
تیل
دیزل
مشاهده بیشتر
5
سوزوکی مازدا ثابت
ولایت
کابل
سال
1996
تیل
دیزل
ساخت
سوزوکی
مشاهده بیشتر
4
سوزوکی مازدا ثابت
ولایت
کابل
سال
2002
تیل
دیزل
مشاهده بیشتر