• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

نعیم Hotak

فروشنده انفرادی
ایمیل فروشنده
naimm.motor@gmail.com
0704040430
تلیفون فروشنده

موترهای فروشنده

3
پیک اپ فورد ثابت
ولایت
کابل
سال
2009
تیل
دیزل
ساخت
فورد
مشاهده بیشتر