• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

Naseer Sidiqi

فروشنده انفرادی
ایمیل فروشنده
naseersidiqi1994@gmail.com
0792309481
تلیفون فروشنده

موترهای فروشنده

4
کرولای جدید
کرولا/سیدان تویوتا جدید
ولایت
کابل
سال
2014
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر