• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

qais sediqi

شماره تیلیفون
0799232451
ایمیل فروشنده
sqais181@gmail.com

هیچ موتر اضافه نگردیده