• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

محمد تمیم احمدی

فروشنده انفرادی
ایمیل فروشنده
tamim.motor@gmail.com
0788880933
تلیفون فروشنده

موترهای فروشنده

5
کرولای ۱۹۹۷
کرولا تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1997
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر