• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654
معلومات بیشتر

آیا میخواهید موتر مناسب بخرید؟

قبل از خریداری موتر مورد نظر تان میتوانید موترهای مشابه را در صفحه مرور نمائید تا از تمامی مشخصات و کوایف موتر مورد نظر تان درک کامل حاصل نموده بتوانید. بعدآ میتوانید در باره قیمت و کیفیت موتر دلخواه تان تجدید نظر نمائید و یا هم موتر را بخرید.

افغان موتور برای شما مشوره میدهد تا از شخصیت و نوع معامله موتر فروش و همچنان از تمامی نواقصات و مشخصات موتر آگاهی کامل حاصل نمائید. همچنان تضمین قابل اعتبار را از جانب موتر فروش (در صورتیکه فرد باشد) حاصل نمائید و اسناد خرید موتر را در سند رسمی موتر فروشی و یا هم راهنمای معاملات اخذ نمائید.

آیا در انتخاب موتر مشکل دارید؟

برای اینکه بعد از خرید موتر پشیمان نباشید و موتر جدید شما تمامی و یا هم حد اکثر خواهشات شما را مرفوع ساخته باشد٬ ضرور است نقاط مانند نوعیت موتر٬ مودل موتر٬‌ساخت موتر٬‌عرض – طول و ارتفاع موتر٬ نوع گیر٬‌ ظرفیت انجن٬ حتی رنگ و نمبر پلیت موتر را وقت خرید مد نظر بگیرید.

افغان موتور پیشرفته ترین گزینه های ویبسایتی مانند مقایسه موترهای متعدد و افزودن موترها به لست دلخواه تان (بدون درک فروشنده) را به دسترس تان قرار میدهد تا قبل از خرید موتر بتوانید تمامی ابعاد متذکره را بصورت دقیق و به فکر آرام بررسی نموده و در نتیجه تصمیم همه جانبه اتخاذ نمائید. در صورتیکه در انتخاب موتر و یا هم در استفاده ویبسایت به مشکل مواجه میشوید میتوانید با ما به تماس شوید.

آیا میخواهید موتر تانرا بفروشید؟

برای تعین قیمت موتر تان اول موترهای مختلف مشابه را در صفحه افغان موتور بررسی نموده و در قسمت تعین قیمت موتر تان تصمیم اتخاذ نمائید. بعدآ دکمه «موتر تانرا بفروشید» را از قسمت چپ بالای صفحه انتخاب نموده و معلومات موتر تانرا همراه با چند قطعه عکس درج نمائید.

موتر شما بعد از درج معلومات در ویبسایت ثبت میگردد و شما باید منتظر منظوری مدیر صفحه باشید تا موتر تان در صفحه به مشاهده برسد.

باید به خاطر داشته باشید که ایمیل آدرس و شماره تیلیفون درست را در بخش تنظیمات حساب تان درج نمائید تا مشتریان بتوانند به راحتی با شما به تماس شوند. در صورتیکه شماره تیلیفون و ایمیل آدرس تان درست نباشد٬‌ موتر تان از صفحه حذف خواهد گردید.

آیا در قیمت گذاری موتر مشکل دارید؟

خرید و فروش بروقت موتر تقاضای هردو جانب معامله میباشد. آما شرط اینست که معامله باید مبلغ پول مناسب را به فروشنده و جنس مناسب را برای خریدار در بدل پول شان به دسترس شان قرار دهد. اگر میخواهید موتر تانرا بفروشید و یا هم موتر بخرید باید عمده ترین نقاط را متوجه باشید که این نقاط شامل  نوعیت موتر٬ وضعیت موتر٬ شرایط موتر٬ نواقس موتر و همچنان قیمت موتر میباشد.

نظر به مسائل فوق هم در قسمت خرید و هم در قسمت فروش موتر تان بهتر است اول موتر های موجود مشابه را در ویبسایت افغان موتور مشاهده نمود و مطابق ابعاد مختلف که در فوق تذکر داده شده است موتر تانرا قیمت گذاری نمائید و یا هم از مناسب بودن قیمت موتر مورد نظر تان اطمینان حاصل نمائید.

خدمات تخصصی برای موتر داران!

افغان موتور با ایجاد یک شبکه وسیع سرتاسری در داخل کشور میکوشد تا تمامی مستریان عراده جات را که به سطح شهرها و شاهراها خدمات ارائه مینمایند به دسترس شما قرار دهد.

در صورت بروز مشکل و یا هم ضرورت به مستری در شاهراها میتوانید با افغان موتور به تماس شوید و یا هم با مستری مربوطه در نزدیک ترین منطقه تان به تماس شوید تا مشکل تانرا حل نموده بتوانند.

آیا برای مشوره بیشتر ضرورت دارید؟

افغان موتور نه تنها خدمات ویبسایتی را به مشتریان خویش عرضه میدارد٬ بلکه خدمات متعدد دیگر را نیز به دسترس مشتریان خویش قرار داده است که این خدمات از قبیل ذیل میباشد:

  • ارائه مشوره در قسمت مالچه موتر
  • ارائه مشوره مقایسوی در باره موترهای متعدد
  • وصل مستریان با موترداران در شهرها و شاهراها
  • ارائه مشوره برای قیمت گذاری موتر فروشی نظر به قیمت مارکیت
  • ارائه مشوره به مشتری در قسمت خرید موتر مشخص به قیمت مشخص

چطور میتوان موتر تانرا ثابت نگهدارید!

افغان موتور متخصصین و موتر فروشان مسلکی متعدد را در اختیار دارد که میتوانند از هر لحاظ به مشتریان افغان موتور مشوره بدهند. در صورت ضرورت به مشوره متخصصی افغان موتور در قسمت خرید و فروش موتر تان میتوانید با ما به تماس شوید.

همچنان افغان موتور مستریان قابل و ورزیده را در تمامی ولایات کلیدی کشور در دسترس دارد که میتوانند در هنگام خرید موتر برای مشتریان مشوره ارائه نمایند و همچنان خدمات بعد از خرید موتر را برای مشتریان ارائه نمایند. برای ثابت نگهداشتن موتر تان حد اقل سال ۲ الی ۴ مرتبه موتر تانرا برای چک عمومی نزد مستری ببرید. اگر در یافتن مستری قابل اعتبار و مسلکی مشکل دارید٬ افغان موتور در خدمت شما خواهد بود.

برای معلومات بیشتر به تماس شوید.

اگر معلوماتیکه در فوق ارائه گردیده است بساینده نمیباشد و یا هم در صدد معلومات مزید هستید٬ میتوانید با کارمندان و یا هم نمایندگان افغان موتور به تماس شوید. برای معلومات تماس با افغان موتور لطف نموده به صفحه ذیل مراجعه نمائید.

https://motor.af/contact-us/