• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

6 موتر
تنظیم:
  • نوعیت: کرولا/سیدان
2
کرولا/سیدان تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1992
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
4
کرولای جدید
کرولا/سیدان تویوتا جدید
ولایت
کابل
سال
2014
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
4
کرولا/سیدان تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1995
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
3
کرولا/سیدان تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1997
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
4
کرولا/سیدان تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
2007
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
5
کرولا/سیدان تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1996
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر