• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

4 موتر
تنظیم:
  • نوعیت: لاری متوسط
4
مازدا هینو ثابت
ولایت
کابل
سال
1993
تیل
دیزل
ساخت
هینو
مشاهده بیشتر
5
مازدا هینو ثابت
ولایت
کابل
سال
1994
تیل
دیزل
ساخت
هینو
مشاهده بیشتر
4
مازدا هینو ثابت
ولایت
کابل
سال
1994
تیل
دیزل
ساخت
هینو
مشاهده بیشتر
2
لاری متوسط هینو ثابت
ولایت
کابل
سال
1994
تیل
دیزل
ساخت
هینو
مشاهده بیشتر