• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

5 موتر
تنظیم:
  • نوعیت: صرف
5
لندکروزر لکسس
– تویوتا نو وارد
ولایت
کابل
سال
2014
تیل
پترول
ساخت
لکسس
مشاهده بیشتر
2
صرف تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
2004
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
2
صرف تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
2003
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
2
صرف تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1998
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
2
صرف تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1996
تیل
دیزل
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر