• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
 • 0202512654
 • قیمت بسته
 • تعداد اعلانات
 • معیاد بسته
 • تعداد عکس / فی اعلان
 • عضویت
 • حیثیت
 • حل مشکل آنلاین
بسته انفرادی
ابتدایی
 • $200
 • تعداد اعلانات
  10
 • معیاد بسته
  1 سال
 • تعداد عکس / فی اعلان
  10
 • عضویت
 • حیثیت
  فروشنده انفرادی
 • حل مشکل آنلاین
موتر فروشی
ستندرد
 • $400
 • تعداد اعلانات
  40
 • معیاد بسته
  1 سال
 • تعداد عکس / فی اعلان
  15
 • عضویت
 • حیثیت
  موترفروشی
 • حل مشکل آنلاین
بسته ویژه
تجارتی
 • $700
 • تعداد اعلانات
  100
 • معیاد بسته
  2 سال
 • تعداد عکس / فی اعلان
  20
 • عضویت
 • حیثیت
  موترفروشی نماینده
 • حل مشکل آنلاین