• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654
ساخت
مادل
سال
نوع گیر
کیلومتر
نمبر شاسی
انتخاب عکس موتر
انتخاب کردن
برای عکسهای بیشتر علامت جمع را در بخش بعدی فشار دهید.
رنگ بیرونی
رنگ داخلی
محل / ولایت پلیت
ثبت و پیشرفت
حالت بیرونی چگونه است؟
حالت داخلی چگونه است؟
آیا موتر حادثه نموده است
ثبت و پیشرفت
نام اصلی*
تخلص*
آدرس ایمیل*
شماره تلیفون*
ملاحظات
با فرستادن این فورمه شما خواهان قیمت مخفی میگردید و نماینده ما الی ۷۲ ساعت با شما به تماس خواهند شد.